Frederick Smith

I am a digital designer and developer with a photography and film-making background. I have a keen interest in CSS, Semantic HTML and WebStandards. You can find me babbling on Twitter and doing case studies on Behance.

Երկու փիսիկ

Երկու փիսիկ

Fables, Առակ, Կենդանիներ, Համաշխարհային, Հեքիաթներ, Նոր
Երեք Թագաւոր

Երեք Թագաւոր

Armenian tales, Անահիտ Սարգիսեան, Արեւմտահայերէն, Արեւմտահայերէն հեքիաթ, Կաղանդ, Կտակարան, Հեքիաթներ, Մեր Հեքիաթները, Նոր
Հովիւները

Հովիւները

Armenian tales, Անահիտ Սարգիսեան, Արեւմտահայերէն, Արեւմտահայերէն հեքիաթ, Կաղանդ, Կտակարան, Հեքիաթներ, Մեր Հեքիաթները, Նոր
Մատիկին Փուշը

Մատիկին Փուշը

Armenian tales, Անահիտ Սարգիսեան, Արեւմտահայերէն, Արեւմտահայերէն հեքիաթ, Կաղանդ, Կտակարան, Հեքիաթներ, Մեր Հեքիաթները, Նոր
Ախոռին  Մսուրը

Ախոռին Մսուրը

Armenian tales, Անահիտ Սարգիսեան, Արեւմտահայերէն, Արեւմտահայերէն հեքիաթ, Կաղանդ, Կտակարան, Հեքիաթներ, Մեր Հեքիաթները, Նոր
Կաղանդի Վալս

Կաղանդի Վալս

Armenian tales, Արեւմտահայերէն, Արեւմտահայերէն հեքիաթ, Կաղանդ, Հեքիաթներ, Նոր, Փոքրագոյն

What They’re Saying

So What’s next?

Start Creating Your Website Today!

We’d love to hear from you to discuss web design, product development or to hear your new startup idea.