ՓՈՔՐԻԿը Հինգ Տարեկան

ՓՈՔՐԻԿը արեւմտահայերէն հէքեաթներ պարունակող կայքէջ մըն է որ կոչ կու տայ համայն Հայ մանուկներուն:

Կայքէջը կեանք առած  է Պոլիս՝ Մայիս 2014-ին, այսօր կը բոլորէ իր հինգերորդ տարին:

Իր մէջ առայժմ կը գտնուի աւելի քան 100 հէքեաթներ՝ որոնք Հայ ժողովրդական գրականութենէ, աւանդական ու ժողովրդական առասպելներէ, դիցաբանական հերոսներէ, առակներէ, համաշխարհային մանկական գրականութեան դասականներէ եւ ժամանակակից հէքեաթներէ օրինակներ են:

Կայքէջին  մաս կը կազմեն յայտնի գրողներ՝ Թումանեան, Խնկոյեան, Իսահակեան, Սարոյեան, Այգեկցի, Վարդան Կոմիկեան եւ ուրիշներ:

ՓՈՔՐԻԿը կ’այցելեն զանազան երկիրներէն՝  Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներէն մինչեւ Աւստրալիա, Ռուսիայէն մինչեւ Ֆիլիբիններ, Շուէտէն մինչեւ Պրազիլիա, Գանատա, Յունաստան, Միացեալ Արաբական Էմիրութիւններ, Արժանթին, Եգիպտոս, Լիբանան, Ֆրանսա, Հայաստան եւ ուրիշ երկիրներ:

Հինն ու նորը քով քովի

ՓՈՔՐԻԿ հէքեաթարանին գլխաւոր նպատակը, համացանցի օժանդակութեամբ, արեւմտահայերէնով՝ կարդալու եւ լսելու առիթ մը եւս ստեղծել է մեր երախաներուն: Մեր ամենամեծ փափաքն է, որ փոքրիկը արդիական գործիքներու մէջ տեսնէ ու լսէ իր մայրենիով հէքեաթներ, ու հաստատէ աւելի ջերմ եւ մտերիմ զգացում մը անոր հանդէպ: Ա՛ն հայերէնի հետ յարաբերութեան մէջ ըլլայ կարդալով եւ լսելով՝: Եւ այդ յարաբերութիւնը իրեն օգնէ՝, թէ իր հայեցի դաստիարակութեան եւ թէ առօրեայ հայերէնին:

Այս կայքէջին համար ճոխ յայտագիր մը պատրաստել ջանացինք եւ մասնաւոր կարեւորութիւն ցոյց տուինք՝ Հայ գրականութեան նշանաւոր դէմքերուն: Նաեւ մեր կայքէջին յատուկ՝ նոր հէքեաթներ, նոյնիսկ նոր հերոսներ ստեղծելու աշխատեցանք, նկատելով՝ որ հինն ու նորը քով քովի՝ աւելի հրապուրիչ մթնոլորտ մը կը ստեղծեն:

Բարի ընթերցումներ՝

*ՓՈՔՐԻԿ հէքեաթարանը 2014 թուականին Գարակէօզեան Տան հիմնադրութեան 100-ամեակի տօնակատարութիւններու շրջագծով պատրաստուած է:

POKRIG is 5 years old

Pokrig is a resource in Western Armenian for all the Armenian children.

The website come to life in Istanbul, in May 2014, and now is its fifth year.

There are more than 100 tales in the site, which are examples of Armenian folk literature, traditional and folk myths, mythological heroes, fables, classical books of world children’s literature and modern fairytales.

The site also presents famous writers such as Tumanyan, Khnkoyan, Isahakian, Saroyan, Aygektsi, Vardan Komigian and others.

Pokrig is visited from so many countries- from the United States to Australia, from Russia to Philippines, from Sweden to Brazil, Canada, Greece, United Arab Emirates, Argentina, Egypt, Lebanon, France, Armenia and other countries.

The old and the new next to each other

The main goal of Pokrig, with the help of the Internet, to create an opportunity for our children to read and hear in Western Armenian. Our greatest wish is that the little girls and boys hear the tales in their mother tongue and develop warmer and closer feelings toward it. And this relationship with the language, by reading and listening, will help both in Armenian education and in everyday Armenian with the children.

For this site, we have tried to prepare a rich programme, paying special attention to the prominent figures of Armenian literature. We have also worked on creating new fairy tales for our new web site, especially because the old and the new ones are creating a more attractive atmosphere for the children.

Happy reading,

POKRIG