Այբուբեն

Ընկերներս ընտիր ընկուզենիի ընկոյզները ընտրեցին: Ծալ ծալ ծալլուած ծածկոցները ծուռումուռ ծածկեցինք:

Այբուբեն

1. Ա Արման աղբարիկ ագռաւին ակնոց ապսպրեց:

2. Բ Բարեսիրտ Բարսեղ, բարդ բառերը բառ առ բառ բացատրեց:

3. Գ Գրասէր Գրիգոր գիրկը գունաւոր գիրքերով գրադարան գնաց:

4. Դ Դերձակ Դաւիթ դեղին դերձանը դարանը դրաւ:

5. Ե Երեքշաբթի՝ երիտասարդութեան երգչախումբը երգեր երգեց:

6. Զ Զարուհի զատկաճճիներով զարդարեց Զատկուան զգեստը:

7. Է Էշը էշ է:

8. Ը Ընկերներս ընտիր ընկուզենիի ընկոյզները ընտրեցին:

9. Թ թաց թարթիչները թարթեց:

10. Ժ Ժպտերես Ժպիտ ժպտեցաւ ժպտուն ժամկոչին:

11. Ի Իրմա ի՛նչպէս ինկաւ ինքնաշարժէն:

12. Լ Լեւոն եւ Լուսին լավաշով լուբիաները լափեցին:

13. Խ Խաչիկ խոշոր խնձորենիին խակ խնձորը խածաւ:

14. Ծ Ծալ ծալ ծալլուած ծածկոցները ծուռումուռ ծածկեցինք:

15. Կ Կապիկը կօշիկին կապերը կապեց:

16. Հ Հերոս հնդկահաւը հաւերը հալածեց, հանրապետութիւնը հաստատեց:

17. Ձ Ձախլիկ ձկնորսին ձագուկը ձուկերը ձգձգեց :

18. Ղ Ղուկաս Ղեւոնդին ղրուշներ ղրկեց:

19. Ճ Ճնճղուկը ճամբորդեց ճուալով. «ճի՜ւ ճի՜ւ»:

20. Մ Մարզիկ Մուրազ՝ մարմինը մարզեց մարզանքով:

21. Յ Յոգնած Յասմիկը յաղթուեցաւ:

22. Ն Նախահայր Նոյ Նահապետ նաւարկեց նաւը:

23. Շ Շունը շփացած շրջեցաւ շէնքերուն շուրջ:

24. Ո Որդերը որթատունկը ոչնչացուցին:

25. Չ Չորս չարաճճիներ չուանները չափեցին:

26. Պ Պաղտասար, Պետրոսին պաղպաղակը պահեց:

27. Ջ Ջրհեղեղին ջուրերը ջրամբարները ջախջախեցին:

28. Ռ Ռնգախօս Ռազմիկ ռնգաձայնեց Ռեհանին:

29. Ս Սափրիչը՝ սրածայր սանտրերով սանտրեց:

30. Վ Վագրը վիզէն վիրաւորուեցաւ:

31. Տ Տարիքոտ Տէր Տիգրան տարեդարձը տօնեց:

32. Ր Րոպէ, րոպէական:

33. Ց Ցուլը ցանկապատէն ցատքեց:

34. Ւ ւււււււււււււււււււււււււււււււււււււււ ւււււււււււււււււււււ

35. Փ Փայլինէ փոքրիկ փիսիկին փաթթուեցաւ:

36. Ք Քնքուշ Քնարիկ, քսան քայլով քաղաք քալեց:

37. Օ Օգսէն օրօրեց Օննիկին օրօրոցը:

38. Ֆ Ֆըշ ֆըշ ֆշաց:

Գրեց: Մարի Գալայճը