Ո՞րն Է Ամէնէն Կարեւորը

Դո՛ւք ի՞նչ կ’ըսէք Սիրելի Փոքրիկներ. տառերուն մէկը միւսէն աւելի կարեւոր կրնա՞յ ըլլալ։ Այսինքն՝ այբուբենին «այբ»ը, «բեն»ը, կամ միւսները՝ կարելի՞ է բաղդատել իրարու միջեւ:

Ո՞րն Է Ամէնէն Կարեւորը

Օր մը, տառերը սկսան իրենց միջեւ վիճաբանիլ բառարանի մը մէջ: Կ՛ուզէին որոշել թէ իրենցմէ ո՛վ էր ամենակարեւոր տառը:

«Այբ»ը ըսաւ.

– Ես եմ ամենակարեւորը, քանի որ այբուբենին առաջին տառն եմ:

– Ո՛չ,- գոչեց «Ղատ»ը,- դուն չես ամենակարեւորը, առանձին ոչինչ ես: Մինչդեռ ես եթէ քովդ մօտենամ՝ կ՛ըլլանք «աղ» եւ կը դառնանք կեանքի համ:

«Խէ» նետուեցաւ աջէն ու ըսաւ.

– Եթէ ես ալ մօտենամ ձեր քով, կ’ըլլանք «խաղ»: Խաղն է կեանքի համը:

Այբուբենին միւս տառերն ալ սկսան բողոքել:

«Օ» եւ «Ֆէ» լսելով խօսակցութիւնները մօտեցան ձեռք ձեռքի եւ ըսին.

– Մենք ընկերներ ենք: Մե՛նք ենք ամենակարեւորը քանի որ այբուբենը մեզմով կը վերջանայ:

«Ու» մօտեցաւ եւ ըսաւ.

– Թէեւ այբուբենին մէջ գոյութիւն չունիմ, բայց եթէ ես չըլլամ ինչպէ՞ս պիտի միանան նախադասութիւնները: Ես կարեւոր դեր ունիմ միասնութեան մէջ:

«Հիւն»ը երբ իմացաւ «Ու»ին խօսքը, անմիջապէս ըսաւ.

– Թէեւ ինձմով բառ չի սկսիր, բայց եթէ ես չըլլամ, ո՛չ «ու», ո՛չ «իւ» եւ ո՛չ ալ «եւ» կ’ըլլայ: Միասնութեան բանալին ե՛ս եմ, նոյնիսկ այբուբենին ալ ամենակարեւոր տառը:

«Ցօ» վազելով եկաւ ընկերներուն քով.

– Իմ մարմինս շատ ճկուն է, ես պէտք է ըլլամ ամենակարեւորը:

«Ըթ»ը եկաւ հպարտօրէն եւ ըսաւ.

– Եթէ ես չըլլամ, ի՞նչպէս կրնաք ընկեր ըլլալ: Ընկերը «ըթ»ով կը սկսի:

«Մեն»ը պոռաց հեռուէն.

– Մատիտը «մեն»ով կը սկսի, եթէ ես չըլլամ, ինչպէ՞ս պիտի գրէք խօսքերը:

Գիրերը աջէն ու ձախէն կը բողոքէին եւ կը պնդէին թէ իրե՛նք են ամենակարեւոր տառը այբուբենին:

Մեսրոպ Մաշտոց, որուն պատկերը զետեղուած էր բառարանին առաջին էջին վրայ, լսեց աղմուկը եւ մօտեցաւ տառերուն քով.

– Այս ի՞նչ է: Ինչո՞ւ կը վիճաբանիք: Ամէնքդ ալ կարեւոր դերեր ունիք բառեր կազմելու: Վիճաբանելու պէտք չկա՜յ: Դուք միշտ պիտի միանաք իրարու, պիտի ապրեցնէք Հայերէնը եւ Հայ լեզուն:

Այդ օրուընէ սկսեալ տառերը չվիճաբանեցին երբեք իրարու հետ: Միշտ ապրեցան քով քովի՜ եւ ձեռք ձեռքի՝ երգելով եւ պարելով:

Գրեցին: Պոլսահայ նախակրթարաններէն քսան աշակերտներ