Ճիճոզը

Աչխփուկ,
պահուըտուք,
փսփսուք,
փնտռտուք
եւ հանելուկ…

Ճիճոզ

Աչխփուկ,

պահուըտուք,

փսփսուք,

փնտռտուք

եւ հանելուկ…

Այն ի՞նչ է, ի՞նչ…

Երկու պատուհան`

ցերեկը բա΄ց,

գիշերը գո΄ց…

Աչքը բաց…

աչքը գոց…

աչքը բաց…

տա΄սը բաց…

Աչխփուկ,

պահուըտուք,

փսփսուք,

փնտռտուք

եւ հանելուկ…

Այն  ի՞նչ է, ի՞նչ…

Խոշոր է,

ամէն բանի մէ΄ջ կը մտնէ…

Քի΄թ քի΄թ,

խոշոր քիթ…

քիթը վեր…

քիթը վար…

քիթը կախ…

քիթը ծուռ… ծուռումուռ…

Աչխփուկ,

պահուըտուք,

փսփսուք,

փնտռտուք

եւ հանելուկ…

 

Այն  ի՞նչ է, ի՞նչ…

Ի΄նչ որ ըսեմ,

ի΄նչ որ ըսէ,

մէ΄ջը կ’իյնայ…

Ըսի ըսաւ…

ըսի ըսաւ…

մէ΄ջը մտաւ…

ո՞ւր մտաւ…

ակա΄նջը մտաւ…

Ականջը սո΄ւր…

ականջը ծա՛նր…

Աչխփուկ,

պահուըտուք,

փսփսուք,

փնտռտուք

եւ հանելուկ…

Այն  ի՞նչ է, ի՞նչ…

Հի΄նգ ճիւղով,

երկու ծառ`

մի΄շտ դալար…

Ա΄ջ  ձեռքը,

ձա΄խ ձեռքը…

աջ ձեռքը եւ ձախ  ձեռքը`

ձեռքերը դալա՛ր…

Աչխփուկ,

պահուըտուք,

փսփսուք,

փնտռտուք

եւ հանելուկ…

Այն  ի՞նչ է, ի՞նչ…

Գոց դուռ`

երբ բացուի,

աղմուկը կը սկսի՛…

Ի՞նչ կայ  չկայ…

Ի՞նչ կայ չկայ…

ըսի ըսաւ…

չըսի չըսաւ…

Բերանը…

բերանը եւ ձեռքերը,

ականջները,

խոշոր քիթը,

աչքերը,

ահաւասիկ`

Ճիճո՛զը…

Ճիճո΄զ…  Ճիճո΄զ…

Ճիճոզը եկաւ…

– Ճիճո՛զ,

ինչո՞ւ համար խոշո՛ր աչքեր ունիս…

– Որ չար բաները տեսնե΄մ…

– Ճիճո՛զ,

ինչո՞ւ համար խոշո՛ր քիթ ունիս…

– Որ չար բաները հոտոտե΄մ…

– Ճիճո՛զ,

ինչո՞ւ համար խոշո՛ր ականջներ ունիս…

– Որ չար բաները լսե΄մ…

– Ճիճո՛զ,

ինչո՞ւ համար խոշո՛ր ձեռքեր ունիս…

– Որ չար բաները  բռնե΄մ…

– Ճիճո՛զ,

ինչո՞ւ համար խոշո՛ր բերան ունիս…

– Որ չար բաները ուտե΄մ… ուտե΄մ…

 

Ճիճո՛զ… Ճիճո՛զ…

Ճիճոզը եկաւ…

Ճիճոզը եկաւ,

չար բաները կերաւ

ու ըսաւ`

 

Գացէ΄ք

ըսէ΄ք

չար բաներուն

որ չըլլա΄ն

որ չըլլա΄յ թէ պատահին

կամ երբ  ըլլան

հեռո՛ւ մնան

մեր այս պզտիկ աշխարհէն

 

Իսկ երբ Ճիճոզը

չար բան մը կ’ուտէ,

ականջէն

ծաղի΄կ մը կը բուսնի…

Գրեց: Անահիտ Սարգիսեան