Թէ Ինչու Ձուկերը Չեն Խօսիր Երբեք

Թէ Ինչու Ձուկերը Չեն Խօսիր Երբեք


Կատուները կը մլաւէին, շուները կը հաջէին, առիւծները կը մռնչէին, մեղուները կը բզզային, թռչունները կը ճռուողէին, գորտերը կը կռկռային...:

դեքստը