Բուերը ցերեկին ինչո՞ւ կը պահուըտին անտառին մէջ

Բուերը ցերեկին ինչո՞ւ կը պահուըտին անտառին մէջ


Ատենօք, բուն վարպետ նկարիչ էր։ Անտառին բոլոր թռչունները իրեն կը դիմէին, որպէսզի գունաւորէր անոնց հագուստները։

դեքստը