Երջանիկ Իշխանը / Ա

Երջանիկ Իշխանը / Ա


Երջանիկ Իշխանին արձանը կանգնած էր քաղաքին բոլոր շէնքերէն ու աշտարակներէն աւելի բարձր դիրքով, երկար սիւնի մը վրայ: Ամէն մարդ կը հիանար այս արձանին գեղեցկութեան վրայ: Աշխարհի ամէնէն յուսահատ մարդն անգամ կրնար այս արձանին նայիլ եւ ըսել...

դեքստը