ՓՈՔՐԻԿին հէքեաթները կը բազմանան ձեր նիւթական օգնութեամբ:


USD TR 22 0001 5001 5804 8000 4634 17
Euro TR 61 0001 5001 5804 8012 8418 55
TL TR 04 0001 5001 5800 7293 3433 46


Օգնենք ՓՈՔՐԻԿին բազմացման

Փոքրագոյն

Գլուխ Իրան եւ Անդամներ

Մանուկները թէ կ'երգեն, թէ կը սորվին մարմնի մասերը. «Գլուխ, ուս, ծունկ եւ մատիկներ»:

Ամսուան Հէքեաթը

Կաթիլ Մը Մեղր

Կաթիլ մը մեղրը ինչպէ՞ս պատճառը կ'ըլլայ պատերազմի մը: Ահա՛, այսպէս...: Յովհաննէս Թումանեան եւ Կաթիլ Մը Մեղր ...:

Մեր մասին

ՓՈՔՐԻԿ հէքեաթարանին գլխաւոր նպատակը, համացանցի օժանդակութեամբ, արեւմտահայերէնով՝ ...

Սիրելի ծնողներ

Ինչպէս դուք ալ շատ լաւ գիտէք, որ հեքեաթները երեխաներու զարգացման կը ծառայեն իրենց բազմազան դերերով...